Algemene voorwaarden Pure Markt / Buren 2024

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle Pure Markt / Buren locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Pure Markt / Buren:               hierna te noemen organisatie / evenement
Het terrein:                            locatie waar de Pure Markt / Buren plaats vindt
Deelnemer:                            persoon of onderneming die deel neemt aan de Pure Markt / Buren

 Aanmelding:

 • U kunt zich uitsluitend inschrijven d.m.v. de betreffende inschrijfformulieren op onze site.
 • Alle correspondentie zal plaatsvinden via de mail.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie en het tijdig voldoen van de betreffende factuur. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
 • Indien u zich voor meerdere data inschrijft bekijken wij per evenement of deelname mogelijk is. Dit om een goed gesorteerd aanbod mogelijk te maken.
 • Op het inschrijfformulier kunt u specifieke wensen aangeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd
 • Product waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het product welke u op het evenement aanbiedt, dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen.
 • Bij het aanbieden van een niet vooraf afgesproken artikel kan de organisatie u verplichten dit artikel uit de kraam te verwijderen en verkoop hiervan te staken.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. De organisatie heeft een bewijsstuk van deze verzekering nodig voor haar administratie. Deelname zonder aansprakelijkheidsverzekering is niet toegestaan.
 • Bewijs van registratie, de zogenaamde “marktpas” is op ons evenement niet verplicht.
 • In de week voorafgaand aan het evenement ontvangt u een uitgebreide informatie mail m.b.t. het evenement waaraan u deelneemt.

Annulering:

 • Annulering door deelnemer dient per mail te gebeuren. Annulering is pas definitieve na ontvangst van bevestiging of credit factuur onzerzijds.
 • Annuleren door deelnemer is gratis tot veertien dagen voor aanvang van het evenement.
 • Annulering door deelnemer later dan veertien dagen voor aanvang van het evenement: 100% van het factuurbedrag, hierop maken wij geen uitzonderingen.
 • Bij inschrijving en bevestiging van deelname binnen 14 dagen voor evenement is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.
 • Het is toegestaan bij ziekte jouw producten te laten verkopen door iemand anders dan vermeld op het inschrijfformulier. Productaanbod blijft wel gelijk als omschreven op het formulier.
 • Niet verschijnen op het evenement en/of het niet tijdig voldoen van de factuur ontslaat niet van de betalingsverplichting.
 • In gebreke blijven van tijdige betaling of niet verschijnen op geboekte evenement zonder vooraf bericht kan leiden tot uitsluiting van toekomstige deelname.
 • Indien het evenement onverwacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelname geld niet mogelijk.
 • Indien het evenement tot 24 uur voor aanvang wordt afgelast wegens gevaarlijke weersomstandigheden ontvangt de deelnemer maximaal 50% restitutie van het inschrijfgeld.
 • Indien er sprake is van restitutie door organisatie ontvangt u een creditnota welke u kunt verrekenen met uw volgende deelname. Staat u niet meer ingeschreven voor toekomstige markten kunt u per mail verzoeken om directe uitbetaling.
 • Restitutie zoals hierboven beschreven zal alleen plaatsvinden indien de factuur volledig en tijdig is voldaan, en deelnemer niet voorgaand zelf heeft geannuleerd.
 • Hitte, regen, vorst en sneeuw is geen reden tot afgelasten van het evenement, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden op locatie.
 • Het staat de organisatie vrij naar een alternatieve soortgelijke locatie uit te wijken indien nodig.
 • De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of whatsapp op de hoogte te brengen. Houd echter onze website, Facebook, Twitter en Instagram accounts in de gaten voor het meest recente nieuws.

Betaling:

 • Betaling, na ontvangst van onze factuur, is alleen mogelijk via bank, overeenkomstig de betalingstermijn o.v.v. factuurnummer.
 • Contante betaling is niet mogelijk.
 • Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan uw deelname komen te vervallen, uw betalingsverplichting echter niet.
 • Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komt geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Ook voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige tarief.
 • Als u geen gebruik wenst te maken van een kraam betaalt u evengoed het volledige tarief voor een standplaats van gelijke of kleinere afmeting als een kraam. Bij afmetingen welke groter zijn dan die van een kraam wordt een hoger tarief worden geheven. Het gebruik maken van eigen materiaal leidt dus niet tot een gereduceerd tarief.
 • Stelselmatig te laat betalen van facturen kan lijden tot uitsluiting van alle door ons georganiseerde evenementen.

Voor aanvang van het evenement:

 • Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie naar uw kraam gewezen. Volg aub onze instructies op.
 • Deelnemers van het evenement kunnen lossen en laden tijdens de gecommuniceerde tijden. U hebt maximaal een half uur de tijd voor het lossen en laden.
 • U kunt per deelnemers met maximaal één auto tegelijkertijd op het evenemententerrein aanwezig zijn.
 • Het is niet toegestaan doorrijroutes te blokkeren of tegen de aangegeven rijrichting in te rijden.
 • Het structureel veroorzaken van verkeershinder kan leiden tot uitsluiting van de markt.
 • Het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam te parkeren. U dient zelf een parkeerplaats buiten het terrein te zoeken.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van het evenement leeg blijven vervallen aan de organisatie.
 • Het is niet toegestaan om de kraamplaats te delen, ruilen, doorverkopen, verhuren of te verpachten aan andere partijen zonder toestemming van de organisatie.
 • Indien een kraam wordt gedeeld zonder schriftelijke toestemming van de organisatie dan zal voor beide deelnemers het gehele deelname bedrag worden berekend.
 • Wilt u stapvoets, met waarschuwingslichten aan, op het asfalt rijden. Het is streng verboden door het gras te rijden.
 • Een half uur voor aanvang van het evenement sluit het terrein voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens het evenement is het terrein niet meer bereikbaar per auto.

 Tijdens het inrichten van uw kraam:

 • Begin met inrichten van uw kraam nadat uw auto buiten het terrein is geparkeerd.
 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s en obstakels.
 • Het structureel veroorzaken van verkeershinder op marktterrein kan leiden tot uitsluiting van de markt.
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan. Het gebruiken van de planken uit de kraam als vlonder is niet toegestaan.
 • Schade veroorzaakt door deelnemer aan de locatie en/of materiaal zal worden verhaald bij betreffende persoon
 • U bent verantwoordelijk voor eventuele (slecht) weer voorzieningen en het aanbrengen hiervan. Zie onze tips. Eigen zeilen dienen ook brandwerend te zijn.
 • Planken mogen niet uit de kraam gehaald worden bij windkracht 3 of meer zonder vervangende stabiliteit maatregelen.
 • Deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie, niet gerechtigd uit te breiden buiten de door u gehuurde kraam / oppervlakte. Ook niet met reclameborden, kledingrekken, tafeltjes, zitgelegenheid etc. Gebruikt u extra meters berekenen we hiervoor € 20 per m2.
 • De kraam dient er te allen tijde verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.
 • De kraam dient ten alle tijde bemand te zijn.
 • De kraam mag niet verplaatst worden.
 • Houd ook rekening met uw buren bij het inrichten en afschermen van uw kraam. Doe dit in overleg met elkaar zodat men hier geen hinder van ondervindt.
 • Planken van de kraamleverancier mogen niet gebruikt worden als vlonders om op te staan.

Elektriciteit:

 • De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen, u dient zich vooraf hiervoor aan te melden via het inschrijfformulier. Op de bevestiging en factuur kunt u terugvinden of u een kraam/staplaats met stroom is toegewezen.
 • De organisatie levert alleen stroom mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waren.
 • Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde vermogen en een bevestiging onzerzijds. Gebruik van meer stroomcapaciteit dan opgegeven kan leiden tot overbelasting van de stroomvoorzieningen en is dus niet toegestaan.
 • Het structureel veroorzaken van stroomproblemen door overcapaciteit of ondeugdelijk materiaal kan leiden tot uitsluiting van de markt.
 • Indien u een kraam met stroom is toegewezen bent u zelf verantwoordelijk voor een veilige, onbeschadigde, waterdichte haspel met een kern dikte van minimaal 3×1,5 mm, verlengsnoer en stekkers en deugdelijk apparatuur. Haspels dienen volledig uitgerold te worden en een minimale lengte van 50 meter te hebben om stroom aansluiting te kunnen bereiken.
 • Wij stellen geen krachtstroom aansluitingen beschikbaar.
 • De organisatie zal u assisteren met het aansluiten op de stroomvoorziening.
 • Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Deelnemers mogen geen wijzigingen aanbrengen in de neergelegde stroomvoorziening (lees: verplaatsen kabels, omruilen aansluitingen).
 • Stroom wordt door organisatie ingekocht op basis van op inschrijfformulier aangevraagde stroom capaciteit. Annuleren/wijzigen van stroomgebruik kan tot 14 dagen voor aanvang van het evenement.
 • Organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden wegens storing aan de beschikbare stroomvoorzieningen.

Tijdens het evenement:

 • Aanwijzingen van de organisatie, brandweer, politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
 • Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van het evenement zonder restitutie van reeds betaalde deelname geld. Dit kan ook leiden tot uitsluiting van volgende, al eerder geboekte edities.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het evenement de kraam te ontruimen. Vroegtijdig vertrek leidt automatisch tot uitsluiting aan toekomstige Pure Markten.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht om eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 • Muziek vanuit je eigen kraam of voertuig is niet toegestaan tenzij anders afgesproken met de organisatie. Dit om overlast te voorkomen.
 • Tijdens het evenement en op- en afbouw moet een doorgang van minimaal 350 cm vrij blijven voor nooddiensten.
 • Gezamenlijk terras wordt door de organisatie verzorgt eigen zitgelegenheid of statafels is niet toegestaan.
 • Het is verboden om eigen flyers en ander reclamemateriaal te verspreiden buiten je kraam.
 • Er zijn regels m.b.t. het gebruik van plastic (houdende) verpakkingen tijdens een open evenement. Lees hier wat van toepassing is op jou.

Voor gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften:

 • De deelnemer voldoet aan alle brandveiligheidsvoorschriften indien hij gebruik maakt van verwarmingstoestellen en/of bak- en koelinstallaties. Het is zijn/haar verantwoordelijkheid om zich hier goed over te informeren.
 • De apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 3 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten.
 • De apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke.
 • De apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal.
 • De apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde aangesloten aan de drukhouder.
 • Slangen van gasfles naar kooktoestel moeten in goede staat verkeren. Gasslangen met zichtbare beschadigingen of uitdrogingsscheurtjes, mogen nooit worden gebruikt en moeten direct worden vervangen. Gasslangen mogen niet ouder dan 3 jaar zijn.
 • Er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.
 • Er is een poeder-blusser aanwezig:
  • met een inhoud van minimaal zeven kilo,
  • die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd
  • waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond.
 • In bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst.
 • Bij open vuur is een emmer water aanwezig.
 • Juiste uitvoering en naleving hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Bij verkoop van levensmiddelen gelden de volgende voorschriften:

 • In het kader van de eisen omtrent hygiëne conformeert de ondernemer zich aan de hygiënecode die past bij zijn bedrijfsvoering. Kijk hier voor meer info.
 • Alle bedrijven die voeding en/of dranken bereiden en verkopen, worden verplicht om informatie te verstrekken aan de consument over de aanwezigheid van allergenen in niet verpakte producten. Klik hier voor meer info.
 • Juiste uitvoering en naleving hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Alcohol:

 • Voor het schenken van (licht) alcoholische dranken dient u vooraf toestemming te hebben van de organisatie en dit tevens te vermelden op uw inschrijfformulier.
 • Voor de schenken van alcohol geldt een toeslag van € 50, – per kraam per evenement.
 • Indien u alcohol mag schenken dient één van de aanwezige kraamhouders minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van het diploma sociale hygiëne.
 • Wij hebben voor onze administratie een copy van uw legitimatiebewijs en diploma sociale hygiëne nodig. De houder van dit diploma dient aanwezig te zijn in de kraam.
 • Het verkopen, mixen of schenken van sterke drank, alcoholpercentage 15% of meer, is ten strengste verboden.
 • Indien u alcohol mag schenken wordt op duidelijke en leesbare wijze aan het publiek kennisgegeven dat aan personen beneden de leeftijdsgrens van 18 jaar geen alcoholhoudende dranken mag worden verstrekt.
 • Verkoop van gesloten verpakkingen/flessen voor gebruik elders is verboden. Sancties voortkomend uit overtreding komen ten laste van deelnemer.
 • Gebruik van glas en blik is niet toegestaan.

Na afloop van het evenement:

 • U kunt het terrein pas weer per auto bereiken na sluiting van het evenement. Voortijdig de toegang tot het terrein versperren leidt tot oponthoud.
 • Het is pas toegestaan uw auto te halen als uw waren ingepakt en klaar staan voor laden.
 • Structureel verkeersopstopping veroorzaken door langdurig verblijf van de auto op marktterrein kan leiden tot uitsluiting van de markt.
 • De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.
 • U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij u een boete opleggen van minimaal € 50,- voor achtergelaten afval.
 • Het is niet toegestaan afval te deponeren in afvalbakken van de locatie of organisatie, deze zijn uitsluitend bedoeld voor afval van bezoekers.
 • Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dient uw kraam leeg te zijn.

 Overige:

 • Deelnemers moeten:
  1. handelingsbekwaam natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder;
  2. beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats;
  3. en kunnen zich legitimeren door:
   • een geldig Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of
   • een geldig vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat men zelfstandig mag werken, dit geldt ook voor EU ingezetenen.
 • De organisatie behoudt zich het recht om per evenement de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen.
 • Er is geen sprake van een “vaste” plek voor deelnemers en deze kan ook niet gereserveerd worden.
 • Gebruik van de naam “Pure Markt” of “Pure Buren” is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR doeleinden, tenzij schriftelijk overeengekomen met de organisatie.
 • Beeld materiaal en teksten zijn onderhevig aan auteursrechten en mogen alleen gebruikt worden met toestemming van onze organisatie.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan het evenement op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, elektronische storing, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen of welke overmacht situatie ook.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen en exploitatie.
 • De organisatie levert kramen van 4.15 x 1.10 meter met planken en zeil tenzij anders aangegeven.
 • De organisatie draagt, indien nodig, zorg voor toiletvoorzieningen.
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Verkoop van uw onderneming garandeert geen plek voor de nieuwe eigenaar.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.
 • Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de organisatie geen aansprakelijkheid worden aanvaard.